Thiết kế Quy hoạch, kiến trúc Quảng trường trung tâm Tp.Đà Nẵng

Mô tả thêm:

DỰ ÁN : ThIẾT KẾ QUY HOẠCH, kIẾN TRÚC QUẢNG TRƯỜNG TRUNG TÂM TP. ĐÀ NẴNG

QUY MÔ : 4.4HA 

ĐỊA ĐIỂM : TRUNG TÂM TP. ĐÀ NẴNG

TÌNH TRẠNG : THI TUYỂN THIẾT KẾ QUY HOẠCH CẢNH QUAN

KHÁCH HÀNG : UBND TP. ĐÀ NẴNG